Цени

Цените на извършваните услуги са строго индивидуални и зависят най-общо от рамката на осъществяваната услуга.

В случаите на цялостно, комплексно счетоводно обслужване , месечната цена се формира принципно от вида дейност, броя на обработваните документи, броя на служителите, допълнителните отчети и административни услуги.

При формирането на индивидуалната цена на счетоводната услуга, основно влияние имат следните фактори:

• вид на услугата – пълно счетоводно обслужване; частично счетоводно обслужване; други услуги;
• вид и брой на осъществяваната/ите стопанска дейност/и – производство; търговия; транспорт; строителство; услуги; хазарт и т.н.;
• необходимост от калкулиране на себестойности на продукцията/услугите по асортименти, обекти, обособени части и т.н.;
• необходимост от разпределение на общи разходи по асортименти, обекти, обособени части и т.н.;
• наличие на складове за материални запаси и номенклатурите на запасите;
• брой на обектите и на местата за осъществяване на дейността/тите – офиси, магазини, складове;
• наличие на сделки в брой и брой на касовите апарати;
• регистрация по ЗДДС;
• сделки със страни от Европейската общност;
• Интрастат – регистрация;
• сделки със страни извън Европейската общност;
• регистрация по Закона за акцизите;
• други регистрации;
• задължения за извършване на одит;
• брой на разплащателните и други видове банкови сметки в лева и валута;
• наличие на заеми от финансови и нефинансови институции и други лица;
• предоставени заеми на други лица;
• общ брой на обработваните първични документи;
• приблизителен брой на издаваните от фирмата фактури за месец;
• наличие на сделки за износ и ВОД;
• приблизителен брой на фактурите за покупки на месец;
• наличие на сделки за внос и ВОП;
• наличие, количество и структура на нетекущите активи на фирмата;
• наличие на превозни средства, пътни листи и товарителници;
• ползване на активи на фирмата за лични цели;
• общ брой на персонала;
• необходимост от разпределението на разходите за заплати и осигуровки по няколко направления на дейността;
• наличие на договори за управление;
• наличие, честота и брой на услугите по граждански договори;
• извършване на вътрешни финансово-счетоводни анализи и др.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА
lambovsie
‘ЛАМБОВ И СИЕ’