Вътрешен финансово – счетоводен анализ

lambovsie

Вътрешният финансово-счетоводен анализ е с предназначение и по поръчка на мениджмънта на компанията.

Нашето разбиране е, че една компания се управлява по-ефективно, ако текущо и периодично се извършва вътрешен финансово-икономически анализ на нейното състояние. Тогава рисковете от потенциални грешки и финансови загуби от дейността се свеждат до съответния минимум. От друга страна, в следствие на изводите от анализа, растат възможностите на компанията за по-добра доходност, конкурентност и перспективи в нейното развитие.

За постигането на въпросните резултати, е необходимо най-малко веднъж годишно да бъде извършван анализ на финансовото състояние на компанията, по показатели, в хронологичен и в структурен аспект. По-конкретно на :

lambovsie
• приходите и разходите от дейността;
• нетекущите и текущи активи на компанията;
• разчетите по вземанията и задълженията;
• общите активи и пасиви на фирмата;
• себестойност на единица продукция;
• рентабилността от дейността;
• пазарна стойност на компанията и т.н.