Обработка на заплати и осигуровки

lambovsie

Услугите, свързани с персонала на компаниите, които обслужваме, в техния по-конкретен вид и обхват са следните:

• изготвяне на необходимите документdция за сключване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение;
• подаване на необходимата информация в НАП, свързана с регистрация на трудово правоотношение, изменението и прекратяването му;
• изготвяне на ежемесечна разчетно-платежна ведомост за работните заплати и на персонални фишове по лица;
• отчитане на разходите за заплати и разходите за осигуровки и социални надбавки по функционални структури и звена на компанията, както и по направленията на нейната дейност.
• изчисляване на отпуски и на обезщетения за временна неработоспособност;
• изготвяне на платежни документи за разплащането с персонала;
• изготвяне на платежни документи за разчетите с държавния бюджет за начислените данъци, осигуровки и др. удръжки от работните заплати, които са за сметка на персонала, така и за аналогичните разчети, които за сметка на предприятието;
• ежемесечно представяне на информация за осигурените лица в регистъра на Националния осигурителен институт;
• представителство при ревизии пред органите на НАП и НОИ;
• изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
• изготвяне на служебни бележки, попълване на формуляри за пенсиониране и т.н.