Клиенти

lambovsie

Oтрасли

Предприятията, обслужвани от Счетоводната къща към настоящия момент са от следните по-конкретни стопански отрасли:

• Строителство – строително-монтажни услуги;
• Инвестиционно строителство, продажби на строителна продукция (обособени обекти от сгради), продажби на други недвижими имоти ( УПИ, земеделски земи и др.);
• Изграждане на фотоволтаични; хидро- ; ветро и други енергийни паркове;

lambovsie• Селско стопанство – непреработена продукция от растителен произход (зеленчуци, плодове, грозде, тютюн, зърнено-житни, маслодайни и други растителни култури), извършване на механизирани селскостопански и транспортни услуги със земеделска техника;
• Хранително-вкусова промишленост (производство на преработена (както но собствена, така и на чужда, доставена) селскостопанска продукция) – производство на наливно и бутилирано вино; производство на хляб и хлебни изделия; производство на зеленчукови и на плодови консерви; производство и продажба на кухненска продукция;
lambovsie• Производство на бетони и циментови смески; Производство на дограми; производство на облекла и конфекция; производство на медицински и превързочни материали;
• Търговия на едро и дребно, вкл. ресторанти, барове и други питейни и заведения за обществено хранене; търговия с фармацевтични продукти и медикаменти; търговия с горива и смазочни материали;
• Услуги (здравни; наемни; авто-услуги; счетоводни; компютърни услуги;
lambovsie• разни патентни дейности;
• селскостопански и транспортни услуги със земеделска техника;
• Спедиторска дейност ;
• Транспортна дейност;
• Внос и износ;
lambovsie• Посредничество и комисионерство;
• Хазарт; спортни игри и лотарии;
• Футболни клубове;
• Лов и риболов – стопанска и регламентирана дейност;
• Юридически лица с нестопанска цел;
• други