Счетоводни услуги

Рамката на предлаганите от нас счетоводни услуги е от извършването на еднократни и определени счетоводни услуги до цялостно, комплексно счетоводно обслужване.

В по-аналитичен план извършваните от нас счетоводни услуги са следните:
• оперативно счетоводство
• годишно приключване на счетоводните сметки, съставяне и подаване на финансовите отчети и данъчни декларации
• други счетоводни услуги

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство включва:

• текущата обработка на всички първични счетоводни документи;
• текущо начисляване на счетоводните амортизации за месеца;
• съставяне на съответните счетоводни регистри за календарния месец;
• регистриране и дерегистриране по ЗДДС;
• ежемесечно съставяне и подаване в НАП на ДДС-декларацията;
• ежемесечно съставяне и подаване в Агенция “Митници” на акцизна декларация;
• съставяне и подаване в Националния статистически институт на изисканата текуща и годишна информация;
• текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с контрагентите и с бюджета и т.н.

Счетоводството се осъществява на база на изискванията на националните, респективно на международните счетоводни стандарти.

Годишно счетоводно приключване
В обхвата на годишното счетоводно приключване се включва:
• приключване на счетоводните сметки към 31 Декември на съответната календарна година;
• съставяне на годишния финансов отчет (включително и консолидиран) съгласно счетоводните стандарти;
• проверка и заверка на годишния финансов отчет от дипломиран експерт-счетоводител;
• представяне на годишния финансов отчет за разглеждане и одобрение от органа за управление на търговеца и вземане на решение за годишния резултат;
• публикуване на годишния финансов отчет и приложенията към него в Търговския регистър;
• изготвяне и представяне в Националната агенция за приходите на годишните данъчни декларациии и на годишния отчет за дейността, както и на други отчети, изисквани съгласно българското законодателство;
• изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
• Внос и износ;

l1Други счетоводни услуги

Освен традиционното оперативно счетоводство и годишно счетоводно обслужване, предлагаме и извършваме многобройни и разнообразни по характеристика им и други счетоводни услуги, като:
• текущи счетоводни и данъчни консултации;
• представителство пред данъчните власти при ревизии;
• разрешаване на практически казуси и проблеми;