Регистрации на фирми

Чрез съдействието на Счетоводна къща “Ламбов и сие” можете да извършите следните регистрации и подаване на документи на фирмата Ви по отношение на:

• Първоначална и последваща съдебна/търговска регистрация на фирмата в избран от Вас вид – едноличен търговец; дружество с ограничена отговорност, вкл.и еднолично; акционерно дружество и други по действащия Търговски закон;
• публикуването на годишните финансови отчети на фирмата в Търговския регистър;

lambovsie• обща данъчна регистрация на фирмата;
• регистрация/дерегистрация по Закона за ДДС;
• регистрация по Закона за акцизите;
• регистрация в Инспекцията по труда;
• регистрация в Комисията по защита на личните данни;
• други регистрации.

Неспазването на регистрационните ангажименти на фирмата и/или неподаването на необходимите документи в законово-регламентирания вид и срок, може да доведе до значителни имуществени санкции на фирмата и нейното ръководство.