Данъчна защита

Счетоводна къща “Ламбов и сие” се стреми при обслужването на своите клиенти да осигури изграждането на ефективна рамка на данъчната им защита.

Защитата се основава преди всичко на функциите превантивност, предпазливост и актуалност в отношенията с фиска.

lambovsie
По-конкретните мероприятия, касаещи данъчната защита, са следните:
• текущо следене на ангажиментите на компанията във връзка с данъчно-осигурителното законодателство и сроковете за тяхното изпълнение;
• съставяне в определения нормативен срок на изискуемите данъчни декларации и справки, както и на платежните документи за уреждане на сметните взаимоотношения на компанията с бюджета;
• оперативно представителство на компанията пред данъчните и осигурителни органи;
• активно участие и ангажираност по време на провежданите ревизии, оперативни и насрещни проверки (имащи отношение към договорения обхват на обслужване), от органите на НАП; НОИ; ИТ и от други контролни органи;