Защо да изберете нас?

Затова защото Професионализмът има значение!

Две поколения счетоводители.

lambovsie

Стефан Ламбов е магистър по счетоводство. Завършил с отличие специалност “Счетоводна отчетност” през 1985 г. в Стопанска академия “Димитър Ценов” – гр. Свищов.
Притежава значителен професионален, стопански и управленчески опит в областите на хранително-вкусовата промишленост и на селското стопанство.
Над 30-годишен опит като главен счетоводител и съставител на годишни финансови отчети.
С богат управленчески опит, като директор на производствено предприятие и управител на банкови структури.

lambovsie


Радка Ламбова е магистър със специалност “Икономика на труда”, УНСС – София. Има значителен стаж както ТРЗ-специалист, така и като главен счетоводител на бюджетно и на транспортно-спедиторско предприятие.

lambovsie


Мартин Ламбов е магистър по счетоводство. Завършил с отличие специалност “Счетоводство и контрол” през 2013 г. в Икономически университет – гр. Варна. Притежава лиценз за оценител на машини и съоръжения под №………… на Камарата на независимите оценители в България. Владее писмено и говоримо английски език.

lambovsie


Нора Ламбова е магистър по счетоводство. Завършила с отличие специалност “Счетоводство и контрол” през 2013 г. в Икономически университет – гр. Варна. Владее писмено и говоримо испански и английски език.

Ние притежаваме:

• богат практически опит в обслужването на разнообразни дейности → линк;
• опит в работата с чуждестранни клиенти и комуникация на английски и испански език;
• компетентен професионален екип с постоянно развиваща се квалификация;
• норми за конфиденциалност на информацията;
• отлично изградени и доказани във времето вътрешни процедури и счетоводни политики и практики;
• ценово обосновани условия на работа.

Ние осигуряваме:

• връзка с персонален счетоводител;
• пакет от месечни отчети и справки, включен в цената на услугата;
• безплатно годишно счетоводно приключване;
• пакет от необходимата счетоводна информация при кандидастване за заеми и финансиране по програми;
• планиране на данъчни и осигурителни плащания;
• консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА
lambovsie
‘ЛАМБОВ И СИЕ’